Emisije

Analizo dimnih plinov v industrijskih obratih je pogosto treba izvajati v ekstremnih pogojih, na primer:

  • pri visokih temperaturah
  • visoki vlažnosti
  • visoki vsebnosti prahu v dimnih plinih

Meritve emisij se izvajajo v procesih, ki zahtevajo veliko virov in energije ter pri katerih nastajajo velike količine emisij, kot so ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2), dušikovi oksidi (NOX) ali žveplov dioksid (SO2).

Za te emisije veljajo strogi predpisi, da bi zagotovili upoštevanje mejnih vrednosti ter optimizirali postopke in metode.

Wöhlerjevi analizatorji izpušnih plinov s številnimi sondami, senzorji in posebnimi možnostmi, kot sta samodejno redčenje ali Peltierjeva priprava plinov, so bili razviti posebej za ekstremne zahteve.

Iskanje

Filter